ÇED Hizmetleri

 

Yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer alan faaliyetler için yürütülen ÇED süreci her ek listesi için farklı sürdürülmektedir.

 

EK-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu süreci uygulanırken, EK-II listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) süreci uygulamaya koyulmaktadır. İlgili yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer almayan faaliyetler için faaliyetin ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine görüş sorulması gerekmektedir.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci Akım Şeması:

 


 

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hizmeti

 

Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Süreci, Yönetmeliğin EK-II Listesinde yer alan faaliyetleri kapsar. Proje Tanıtım Dosyası (PTD); Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-IV’ ünde yer alan formata göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından hazırlanan dosyadır.

 

Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Valiliğe sunulur. Valilik 5 işgünü içinde dosyayı uygunluk yönünden inceler. Valilikçe; uygun bulunan dosya üzerinde 15 işgünü inceleme ve değerlendirme yaparak, 5 işgünü içerisinde karar verir.

 

Gerekli incelemelerin ardından Valilikçe verilen kararlar;

 

Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı, seçme eleme kriterlerine tabi projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığını belirten Bakanlık kararıdır. Gerekli izinler alınarak yatırıma başlanmasında sakınca yoktur.

 

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı, seçme eleme kriterlerine tabi projelerin çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten Bakanlık kararıdır. Uygulanacak EK-1 prosedürü sonuçlanmadan yatırıma başlanamaz.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Hizmeti

 

ÇED Raporu süreci Yönetmeliğin EK-I Listesinde yer alan faaliyetleri ve EK-II listesinden “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen faaliyetleri kapsar. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Yeterlik Belgesi almış firmalar tarafından sürdürülebilmektedir.

 

ÇED sürecinin başlaması adına ÇED Başvuru Dosyası (ÇBD) 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin EK-III’ ünde yer alan Genel Format (gerçekleştirilmesi planlanan projelerin; yerini, olası etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projenin genel boyutları ile tanıtıldığı format) esas alınarak hazırlanır.

 

Hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası (ÇBD) Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygunluk yönünden 3 gün içerisinde incelenen dosyanın bir örneği halka duyurulmak üzere Valiliğe gönderilir.

 

İnceleme değerlendirme komisyonu (İDK); Proje için verilecek özel formatın kapsamını, kriterlerini belirlemek ve bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyondur. Komisyon Bakanlıkça süreci yöneten birim ve ilgili kamu kurum/kuruluşları personelinden oluşturulur.

 

Halkın katılımı toplantısı, kapsam ve özel format belirleme toplantısından önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje mahallinde yapılan toplantıdır. Toplantının yeri, tarihi ve saati en az 10 gün öncesinden, yerel ve ulusal yayım yapan gazetelerde ilan edilir.

 

Toplantı Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapılır. Toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir. Komisyon üyeleri, 8. madde de belirlendiği şekilde kendi isteklerine bağlı olarak kapsam belirleme toplantısı öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir; kendilerine iletilen tarihe göre halkın katılımı toplantısına katılabilirler. Halkın katılımı toplantısı çalışmaları ile ilgili sekretarya hizmeti, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) özel formatı; kapsam belirleme ve inceleme değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan ve projenin önemli çevresel boyutları göz önüne alınmak suretiyle genel formatta belirtilen ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan formattır.

 

Bakanlıkça oluşturulan komisyon toplanarak projeyi değerlendirir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun hazırlanması için kurulacak ekipte bulunması gereken meslek gruplarını ve projeye özel isteklerini Halkın katılımı toplantısında belirtilen hususları da dikkate alarak belirler. Bu kapsamda hazırlanan proje özel formatı bakanlık tarafından yatırımcıya verilir.

 

Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu sunulmaz veya gerekçesi belirtilerek ek süre isteminde bulunulmaz ise başvuru geçersiz sayılır. Proje sahibinin süre uzatım talebi Bakanlıkça uygun bulunması halinde altı ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus ek süre verilir.

 

Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gereklidir" kararı verilen bir proje için Komisyonca oluşturulan özel formata göre hazırlanan rapor “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu” adını alır.

 

Hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu yatırımcı tarafından Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça 3 iş günü içerisinde raporun format uygunluğu kontrol edilir. Rapor uygun bulunmamışsa iade edilir. Bakanlıkça uygun bulunan raporun ise, komisyon üye sayısı kadar çoğaltılması yatırımcıya bildirilir. Çoğaltılıp Bakanlığa sunulan rapor, komisyonca yapılacak toplantıda değerlendirmek üzere üyelere gönderilir. Salt çoğunlukla gerçekleştirilen toplantıda ilgili yönetmeliğin 12. maddesi çerçevesinde inceleme ve değerlendirme yapılır. Çalışmalar tamamlandığında tutanak ile rapor nihai edilir.

 

Proje sahibi inceleme değerlendirme toplantılarının sona erdirilmesinden sonraki beş iş günü içinde aşağıdaki belgeleri Bakanlığa sunar.

 

- Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen iki adet nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu, 

 

- Nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri.

 

Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on işgünü görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun üç işgününde komisyon üyesi sayısı kadar çoğaltılması istenir. Çoğaltılan nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu beş işgünü içerisinde Bakanlığa sunulur.

 

Bakanlıkça verilen karar; 

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun saptanması üzerine gerçekleşmesinde sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararıdır. Gerekli izinler alınarak yatırıma başlanmasında sakınca yoktur.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumsuz Kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle uygulanmasında sakınca görüldüğünü belirten Bakanlık kararıdır. Yatırım gerçekleştirilemez.

 

03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projeler hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

 

ÇED Yönetmeliği EK-I ve EK-II Listelerinde Yer Almayan Faaliyetler

 

(ÇED Kapsam Dışı Belgesi)

İlgili yönetmeliğin EK-I ve EK-II listelerinde yer almayan faaliyetler için faaliyetin ilgili yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bir değerlendirme dilekçesi ile başvurularak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kapsam Dışı yazısı alınmalıdır.

 

Başvuru Dilekçesine Ek Olarak Eklenmesi Gereken Belgeler:

 

- Proje özeti

 

- Proses akım şeması

 

- İmar durumu yazısı (OSB içinde olan projeler için OSB Müdürlüğü, OSB dışında olan projeler için Belediyenin imar planları açısından kurum yazısı)

 

- Vaziyet Planı

 

- Yer/Yerlerin Mülkiyetine İlişkin Belge (Tapu veya Kira Kontratı)

 

- Eski tesisler için; 

 

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projelerden bu süre zarfında kapasite ve proses değişikliğine uğramamış projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. Bu kapsamda söz konusu tesisin yönetmelikte belirtilen tarihten önce kurulduğuna dair yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs.)

 

- 23.6.1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup 5/4/2013 tarihi itibarıyla planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler için yayımlanan ÇED Yönetmeliği mevzuatı uyarınca yetkili mercilerden alınmış (izin, ruhsat, onay, kamulaştırma kararı, mevzi imar planı, üretim ve/veya işletmeye başladığını gösterir belge vs.)

 

- Varsa kapasite raporu ve projeyi tanıtıcı diğer belgeler

 

- Ticaret Sicil Gazetesi

 

- Vergi Levhası

 

- Hazırlanan Dilekçe ve ekleri ile gerekli mercilere başvurulması ardından bahse konu faaliyet Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliği kapsamında değerlendirilerek, ilgili yönetmeliğin yükümlülüklerine tabi olmadığını belirten Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kapsam Dışı Yazsısı faaliyet sahibine verilir.